ایزو ISO

ایزو ISO

ایزو ، مدرک ایزو ، گواهینامه ایزو ، گواهی نامه ایزو ، گواهی ایزو ، استاندارد ایزو ، مجوز ایزو ، سند ایزو ، ISO ، مدرک ISO ، گواهینامه ISO ، گواهی نامه ISO ، گواهی ISO ، استاندارد ISO ، مجوز ISO ، سند ISO تمامی اینها اصطلاحاتی هستندکه گواهی نامه ایزو باآن نامها خوانده میشود.

گواهینامه ایزو ازانواع گواهینامه های مورد نیاز شرکتها جهت مناقصات میباشد و زمانیکه سازمانها میخواهند درون مناقصه شرکت کنند ممکنه ازآنها درخواست گواهی نامه ایزو شود.

گواهی نامه ایزو بعنوان یکی ازانواع مدارک معتبر میباشدکه نشانگر کیفیت محصول و کالا و فرآیند میباشد.

استاندارد ایزو بنابر نوع خدمات و فرآیند سازمان متفاوت میباشد. بدان معناکه هرنهادی باهرنوع فعالیت و فرآیندی استانداردهای ایزو مختص خودرا دارد البته یکسری ازانواع گواهی ایزو هستندکه عمومیت دارند و تمامی شرکتها فارغ ازنوع فعالیت میتوانند آنهارا دریافت کنند و البته جزو مهمترین انواع گواهینامه میباشدکه ازتمامی شرکتها ممکنه درخواست گردد ازاین میان گواهینامه ایزو 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت عمومی ترین نوع استاندارد مطرح شده و بنوعی ما درپیش نیاز تمامی انواع استاندارد میباشد.

ایزو 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی یکی دیگر ازانواع عمومی گواهی هامیباشدکه الزامات زیست محیطی یکی دیگر ازانواع عمومی گواهینامه ایزو میباشدکه الزامات زیست محیطی رابابت نهادها بیان میکند و اینکه فرآیند و فعالیت سازمان تاحد امکان کمترین آسیب رابه محیط زیست بزندتا ضمن نگهداری و حفاظت محیط زیست ، ازعدم آلودگی آب و هوا و خاک و منابع اصلی زیست محیطی جلوگیری شده و جهت نسلهای آینده حفاظت گردد.

گواهی نامه ایزو 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی یکی دیگراز انواع گواهی عمومی میباشدکه ضامن ایمنی و بهداشت محیط کار میباشدتا تمامی پرسنل ضمن آرامش روانی و اطمینان ازسلامت خودشان کارآمدی لازم راداشته باشند و باانگیزه بالایی فعالیت کنند. سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 اغلب درکنار یکدیگر بصورت یکپارچه طراحی و پیاده سازی میشوند و سازمانیکه سه سیستم مدیریتی کیفیت ، زیست محیطی و همچنین ایمنی و بهداشت شغلی رابصورت یکپارچه طراحی کند میگویند موفق گردیده یک سیستم مدیریت یکپارچه رادرون سازمانش طراحی و پیاده سازی نمایدو اصطلاحا بدین پیاده سازی یکپارچه IMS گفته میشود.

ایزو یکسری انواع عمومی دیگر داردکه بدانها سیستمهای مشتری مداری گفته میشود. ازجمله گواهی نامه ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، گواهی ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، استاندارد ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان . انواع تخصصی تر انواع گواهینامه که ممکنست فوری درخواست شود شامل ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، ایزو 29001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو 13485 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی ، گواهینامه ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، گواهی ایزو 16949سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی ، ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی ، استاندارد ایزو 20000 باعنوان مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ، گواهی نامه ایزو 15189 باعنوان سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت ، مدرک ایزو 21500 باعنوان سیستم مدیریت پروژه ، گواهینامه ایزو 10006 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در پروژه و انواع استانداردهای دیگرکه بدلیل تعددشان نمیتوان تمامی آنهارا نام برد.

گواهی ایزو تخصصی بوده و بهمین دلیل بسیاری ازمردم آنرا نمیشناسند و نمیدانند ازکجا گواهی ایزو بگیرند و ازطریق سایتها کسب اطلاعات میکنند. مراجع صادر کننده گواهی ایزو رادر اصصطلاح CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB مدیریت میشوند و خوداین AB تحت اعتبار مرجع بالاتر باعنوان IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان مدیریت شده و فعالیت میکند. یکسری مراجع نیزهستندکه CB و AB داخلی هستند و غیر IAF نامیده میشوند و مراکز و مراجع بسیاری هستندکه بدین نحو کواهی ایزو صادر میکنند و دراشکال مختلف و اما همگی و تماما دارای یک اعتبار هستند و تفاوت قیمتها بدلیل تعدد برندهاست ولیکن اعتبارشان یکسانست و بدلیل صدور فوری و ارزان بسیار مورد درخواست و استفاده هستند.
گواهی نامه ایزو درسه مرحله ثبت و صدور میشود: اول انتخاب مرجع صادر کننده باتوجه بدینکه هدف دریافت استاندارد ایزو چیست و بدین معناکه چنانچه جهت هرمنظور بجز صادرات مراجع غیر IAF دارای اعتبارند و همچنین درحوزه مناقصات گاها بنابر میزان سختگیری کارفرمای مناقصه گزار و البته بندرن پیش میاید بهر صورت مرحله اول انتخاب مرجع صادر کننده میباشد. مرحله دوم پیاده سازی و استقرار و سپس ممیزی و بنابر نظر و تایید ممیز درآخر گواهی ایزو صادر میشود.