خلاصه ایزو

خلاصه ایزو

تعریف سیستم کنترل کیفیت: سیستمی میباشدکه بابررسی ونظارت بابت سازمانهای متفاوت جهت بهبود رضایت مشتریان و افزایش اعتبار سازمان وهمچنین کیفیت بیشتر محصول و خدمات سازمان مربوطه اقدام میکند. ریسک بجهت هرنوع سازمانی میتواند اثر بخش باشدو باعث شودکه اثرات منفی راشناسایی کرده و فرصتهای خودرا بیابدو منشا منفی ریسک رااز بین ببریم.

سیستم مدیریت شامل چرخه ی PDCA است که تعریف آن 4 مرحله دارد: طراحی ، اجرا ، پیاده سازی ، اقدام .

مراحل اخذ گواهینامه ایزو درابتدا مختص برنامه ریزی وسپس اجرای برنامه ودر صورت لزوم اقدام بابت بهبود کیفیت است. وظیفه سازمان اینست که هدف ها و مطالب راشناسایی کندتابه رضایت مشتری برسد.

وظایف مدیریت سازمان: مدیریت سازمان بایستی تعهد خودرابه سیستم کنترل کیفیت باقدرت پاسخگویی جهت کیفیت کالا ویا خدمات و اینکه بتواند سازمان رابدرستی مدیریت کند نشان دهد و رسیک ها و فرصت ها رابموقع شناسایی کندتا بتواند توقعات مشتری رابجا آورد..

ایزو و اهداف ایزو وهمینطور اهداف کنترل و بالا بردن کیفیت شامل موارد ذیل میباشد: کیفیت قابل اندازه باشد. اطلاع رسانی شودبه مشتریان. به روز رسانی شود

سیستم مدیریت کنترل کیفیت ISO ) ) وهمینطور واژه های زیر اینگونه معنا میدهند: بایستی توصیه میکندبه انجام عمل. باید ملزم میکندبه انجام عمل. میتوان قابلیت انجام عمل میدهد. ممکن اجازه انجام عمل صادر میکند. زمانیکه سیستمی ازلحاظ کیفیت نیازبه تغییرات دارد بایدچند عمل انجام شود: یکپارچه شدن سازمان ، تقسیم وظایف سازمان. هدف دار شدن سازمان . منبع داشتن.سازمان وظیفه داردبرای بهبود کار فضا و افراد مورد نیاز رافراهم کند

دانش سازمانی چیست؟هر سازمان بایستی دانش ارتقا محصولات و خدمات خودرا داشته باشدکه دانش فوق ازطریق تجربه کسب میشود. هرنوع سازمان بایست توان ارتقا و توسعه محصولات و خدمات خودرا داشته باشدو ازنظر مدیر کنترل کیفی کنترل گرددو اموال مشتری راشناسایی و مراقبت کند. سازمان میبایست بعداز تحویل محصول مشتری گارانتی و ضمانت رابه عهده بگیرد ویا درصورت شکایات مشتری بدان رسیدگی کند.

اخذ ایزو مستلزم اینست؛ مدیریت اصلی یک سازمان میبایستی یکسری قوانین جهت بهبود کالا ویا خدمات وهمچنین هدفمند کردن مجموعه و ارتقا سیستم کنترل کیفیت مشخص کند.

سیستم مدیریت رضایت مشتری و اقدامات لازمه هرنوع سازمانی جهت رضایت مشتری شامل موارد فوق میشود: اندازه گیری محصولات و تشخیص زمان اندازه گیری آنها، نظرسنجی ازمشتری بابت محصول و خدمات ، تحلیل و بررسی محصول یا خدمات . سازمان بایددر خصوص جلب رضایت مشتریان اقداماتی انجام دهد ازجمله: پیشگیری از اثرات منفی ، بهبود عملکرد مدیریت ، بهبود و ارتقا محصولات .درخصوص شکایات مشتری ازانواع محصول و خدمات و بروز مشکل سازمان وظیفه دارد: پیگیری انجام دهد. در رفع آن مشکل و رضایت مشتری تلاش کند. سعی کند دیگرآن مشکل بروز ندهدو علت رااز بین ببرد

ممیزی داخلی: سازمانها ممیز داخلی میشوندتا موارد لزومی درون استاندارد بین المللی انجام شود واینکه درراستای رضایت مشتری موارد و قوانین رعایت گردد. درهر سازمان مدیریت وظیفه بازنگری سازمان راداردکه بااین کار میتواندبه نتیجه های زیر برسد: اقدامات لازم جهت بهبود بیشتر سازمان ، تغییرات لازم درون سیستم کنترل کیفیت .

ISO 9000 درمعرفی اش ازواژه ی محصول و خدمات بجهت معرفی استفاده میگرددو یک سیستم مدیریت کیفیتی بین المللی هست. ازموارد دیگراین نوع سیستم میتوان اشاره نمودبه:

ISO 9001-ISO 9004-ISO 10001-ISO 10002-ISO 10003- ISO 10004- ISO 10005- ISO 10006- ISO 10007- ISO 10008- ISO 10012- ISO 10013- ISO 10014- ISO 10015- ISO 10017- ISO 10018- ISO 10019- ISO 19011 امود.

-ISO 9004-ISO 10001-ISO 1002-ISOردد و یک سیستم مدیریت کیفیتی بین المللی است.

:

سدی رضایت مشتری موارد و قوانین رعایت گردد