اخذ ایزو فوری

اخذ ایزو فوری

اخذ ایزو فوری بیشتر درخصوص یکسری انواع عمومی ایزو انجام میگیردکه بنابر درخواست کارفرمای مناقصه گزار ازشرکتها درخواست میشود. هنگامیکه سازمانی جهت مناقصه اقدام میکند ازطرف کارفرمای مناقصه گزار ازآنها مدارک و گواهینامه هایی خواسته می­شود مانند گواهینامه ایزو ( ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 45001 ) ، HSE ، IMS ، گرید انفورماتیک ، گرید پیمانکاری و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران . اغلب پیش میایدکه شرکتها میخواهند درون مناقصه شرکت کنند و وقتی مراجعه میکنند جهت ثبت نام درمناقصه ازآنها گواهینامه ایزو میخواهندو یکباره متوجه میشوندکه گواهی ایزو ندارندو ازماهیتش خبر ندارندو بهمین علت درون گوگل بدنبال اخذ ایزو فوری درجستجوی مراکزی میوفتندکه بدانها ایزو فوری و سریع ارائه میکنندو دراغلب موارد اینجاست که ­اخذ ایزو فوری معنا گرفته و مطرح میشود.

اخذ ایزو فوری باتوجه بدینکه اکثرا درجهت شرکت دردرون مناقصات معنا پیدا میکند درخصوص 5 استاندارد عمومی مورد درخواست قرار میگیرد زیراکه سازمانها فرای اندازه و فعالیتشان درون مناقصات ازآنها­این 5 گواهی نامه ممکنست درخواست گردد درخصوص این­گواهینامه ها مختصرا توضیحاتی داده میشودتا متقاضیان بداننداین گواهینامه ها­چه استفاده ای برایشان دارد.

ایزو 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت ازعمومی ترین انواع استاندارد میباشدکه جهت کیفیت و بهبود سطح کیفی سازمان کاربردی میباشداین ایزو بعنوان مادر و پیش نیاز تمامی استانداردها مطرح بوده و درحوزه کیفی تمامی گواهینامه ­ها و فرآیندها بدین گواهینامه نیازهست.

ایزو 14001 بانام سیستم مدیریت زیست محیطی یکی دیگر ازانواع گواهینامه های عمومی میباشدکه اغلب درکنار ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه­ای طراحی و پیاده سازی میشود وبنوعی مکمل یکدیگرند. همچنین استاندارد 9001 نیزیاز همیشگی دو استاندارد هست واغلب هرسه درکنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی و اخذ میگردند.
ایزو 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای درکنار ایزو 14001 مکمل یکدیگر هستند ودر کنارهم معنا پیدا میکنند و لازم بذکرست الزامات دو استاندارد پدید آورنده مدلی میشود باعنوان HSE ویاهمان HSE-MS و اصطلاحا ودر زبان عام بعنوان گواهینامه مطرح میشود.

مدل HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی الزامات دو استاندارد 14001 و 45001 رادر خوددارد و تعریف میکندو IMS نیز ازترکیب این­دو استاندارد بهمراه 9001 پدید میاید وهمان سیستم مدیریت یکپارچه میباشدکه هنگامیکه یک سازمان این­سه استاندارد راکنار یکدیگر بصورت یکپارچه طراحی و پیاده سازی کند میگویندکه موفق شده یک­سیستم مدیریت یکپارچه راجهت سازمانش راه اندازی کرده است.

اخذ ایزو فوری بااین تفاسیر درخصوص انواع عمومی مورد درخواست هست زیراکه مورد نیاز تمامی شرکتها هستند. حالا دستیابی بدین امر مهم ملزم شناخت مراجع صادر کننده ایزو میباشد. مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو دو دسته هستند یااینکه IAF هستندو یااینکه غیر IAF . IAF یک نهاد بین المللی میباشدکه AB های اعتبار دهنده CB ( مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزو ) رااعتبار میبخشد، بدین نوع گواهی ، گواهی نامه IAF گفته میشودکه دارای بالاترین سطح اعتبار میباشد ودارای قواعد و قوانین سختگیرانه میباشد ودرتمامی مراحل بخصوص پیاده سازی و ممیزی زمان زیادی صرف میگردد وبرای همین دراین تیپ گواهینامه اخذ ایزو فوری عملا بیمعناست زیراکه پیاده سازی گاها ماهها زمان میخواهد هرچند توصیه میشود پیاده سازی حتما انجام بگیردو مدیران اغلب بدلیل هزینه و زمان بالا ازآن فراری هستند بهر صورت درباره گواهینامه معتبر بین المللی بایدکه پیاده سازی انجام شود. یکسری مراجع هستندکه غیر IAF هستند و ساختگی ایرانیها و AB و CB ساخته ایرانیها هستندو قوانین و قواعد داخلی دارد ودرزمینه پیاده سازی بادرخواست خودشرکت صورت میگیرد و ممیزی نیزبه صورت صوری انجام میشود و سازمان میتواند فورا حتی یکروزه و کمتراز یک روزبه گواهینامه برسد. دراین میان توصیه میشود مراقب مراجع تقلبی باشیدکه ایزو تقلبی صادر میکنند.