قاب عکس و ترکیب رنگها برروی دیوار

قاب عکس و ترکیب رنگها برروی دیوار سوالی میباشدکه غالبا جهت نصب برروی دیوار باآن مواجهیم و سوالتی ازاین دست: آیا میتوانید رنگ قاب عکس رامخلوط کنید؟ ما دراینجا هستیم تابشما بگوییم ترکیب و تطابق رنگهای فریم اشکالی ندارد. درحقیقت ، این نوع شخصیت و تنوع ظاهری تک رنگ رامیتواند اضافه کند. باترکیبات خودخلاق شوید ، تنهای مختلف چوب راباهم مخلوط کنید و یابرخی قابهای طلا ویا نقره رابا یک براق پرتاب کنیدتا همه چیز بوجود بیاید.

قاب و ترکیب رنگها برروی دیوار و سوال بعدی اینکه آیامیتوانم سیاه و سفید رابا عکسهای رنگی روی دیوارهای خودمخلوط کنم؟ چه قاب عکسی سیاه و سفید و رنگی رابا هم مخلوط کنید. ازآنجاکه قابها خنثی ترهستند ، میتوانید عکسهای سیاه و سفید و رنگی راباهم مخلوط کنید و همچنان عالی بنظر برسد.

رنگ قاب بایدچه رنگی باشد؟ قاب عکس چوب بسته برنگ مورد استفاده ، ازنور تاتاریک بسته برنگ استفاده میشود، قابهای چوبی گزینه های زیادی رابرای تکمیل و تضاد تصاویر خودبه شمامیدهند. عکسهایی بارنگهای گرمتر ، مانند قرمز ، قهوه ای و نارنجی ، بهمراه قابهای تیره تراز چوبهایی مانند چوب ماهون و گردو بابهترین وجه بنظر میرسند.

چطور قاب بابت دیوار گالری انتخاب میکنید؟ نحوه انتخاب ، قاب و آویز کردن یک مجموعه هنری مراحل مختلفی دارد: یک داستان رنگی راانتخاب کرده ودرآن پالت خریداری کنید. خریدرا شروع کنید. ترکیبی ازاندازه ها و جهت گیری هارا بدست آورید. فریم های خودرا انتخاب کنید. به سایت Framebridge بروید و سبک قاب ، اندازه و اندازه مات مورد نظر خودراانتخاب کنید. آیا قابهای تصویر بایددر یک اتاق مطابقت داشته باشند؟ درحالیکه مطمئناً خط پایین ترجیح شخصی دارد ، ازنظر ایجاد ظاهری معاصر و شیک ، جواب اینست ، نه ، قابهای تصویر نبایدهمه باهم مطابقت داشته باشندبرای داشتن ظاهری عالی و بدون یکنواختی بیش ازحد ، بسراغ فریمهایی برویدکه اندازهها و سبکهای مختلفی دارنداما همان رنگ یامتریال هستند.
آیاکه قابهای دیواری گالری بایدمطابقت داشته باشند؟ فریم های خوب راانتخاب کنید (اما لازم نیست آنها مطابقت داشته باشند). ازاینکه مانند دیوارهای گالری خودرا دوست ندارید نگران نباشید. بله ، داشتن قابهای هماهنگ بسیار عالی میتواند بنظر برسد ، امالزوما بهتر نیست. درحقیقت ، مجموعه ای ازمواد مختلف میتواند بسیار جالب تربه نظر برسد. پس قابها را مخلوط کنید.
قاب عکس بایدبا مبلمان مطابقت داشته باشند؟ اگر واقعاً عاشق هنر هستید ، یک قاب از قطعه محافظت میکند و به ترکیبش با دکور شما کمک میکند. درمورد اینکه فریم بایدبا هنر مطابقت داشته باشدیا دکوراسیون شما باشد ، بستگی دارد. ساده نگه داشتنش یک استراتژی خوبست وبه یاد داشته باشیدکه هرفریم درمجموعه شما نیازبه نگاه یکسان ندارد.

قاب عکس با دیوارهای خاکستری چیدمان زیبایی دارد و چگونه ترکیب شود؟ دیوارهای خاکستری رابا پایه سبز گرم و قابهای طلای عتیقه ویا فضای داخلی سبز روشن با طلای روشن و نارنجی فکر کنید. اگرمیخواهید اتاق خاکستری شمابه یک پالت رنگی سفید ، خاکستری و سیاه چسبیده باشد ، قابهای تصویری راانتخاب کنیدکه یکی ازاین رنگهاست. اگرمیخواهید یک اتاق رنگارنگتر ایجاد کنید ، قاب های تصویر رادر رنگهایی مانند زرد پاستیل ، آبی روشن یا بنفش روشن انتخاب کنید.

بهترین قاب رنگ برای یک عکس سیاه و سفید چیست؟ قاب فلزی نقره ای روی دیوارهای بارنگ روشن خوب به نظر میرسند ، رنگ سیاه دردیوارهای سفید ویا رنگ روشن بهترین شکلست.

قاب عکس و ترکیب رنگها برروی دیوار و اینکه چگونه میتوانید تصاویر راروی یک دیوار آویزان کنید؟ هنگام حلق آویز یک جفت اثر ، یکی بالاتر ازدیگری ، باآنها بعنوان یک تصویر بزرگ رفتار کنید (چه اندازه آنها باهم باشدیا اندازه های مختلف). نقطه مرکزی بین آنهارا پیدا کنید و ازهمان قانون 60 اینچی استفاده کنید. کاسل میگویدبرای فاصله بین هنر درهمان دیوار ، بطور کلی ، مابین تصاویر بزرگتر ازدو اینچ استفاده خواهیم کرد.