چیدمان قاب عکس

 

چیدمان قاب عکس

چیدمان قاب عکس و اینکه چگونه میتوانید عکسهای شش درچهار راروی یک دیوار ترتیب دهید؟برای مشاهده بهینه فریم هارا درسطح چشم ویا 64 اینچ ازکف آویزان کنید. ازچهار عکس دریک ردیف استفاده کنید و آنهارا بیشتراز یک اینچ ازهم قرار ندهید. سه ردیف قاب عکس تهیه کنیدتا وزن بصری کافی بنمایشگر داده شودتا بتوانداز دیوار نقطه کانونی مانند دیوار بالای شومینه ، نیمکت یاتختخواب پر کند.

چیدمان قاب عکس و چگونه میتوانم بسیاری ازعکسها راروی یک دیوار نمایش دهم؟ جهت نمایش عکسهای خودبه صورت سرگرم کننده و متفاوت ، یک کلاژ ازعکسهای رنگارنگ راروی رایانه خودبسازید. عکسهای خودرا برروی یک صفحه کاغذ چاپ کنید وهمه آنهارابرای دیدن مشاهده کنیدبرای یک دیوار گالری ساده ، یک عکس رادر سه عدد تقسیم کنید.برای تزئین دیوار خودانواع عکس ، ازخانواده تا فیدو ، انتخاب کنید.


چیدمان قاب عکس و دیوار گالری کدام کارها و نکاتی راانجام میدهید؟ گالری دیوار کار نمیکندبرای ایجاد یک دیوار گالری عکس ، تصاویر و قابهای باقی مانده تصادفی خود را آویزان نکنید. میهمانان یاخودتان رابا نقل قولهای واژگون (و معمولاً پنیر) غافل نشوید. دیوار گالری تک رنگ رادر آغوش بگیرید. بزرگ بروید یابه خانه بروید.

چیدمان قاب عکس وآیا تصاویر راروی دیوار یامبلمان بیشتر متمرکز میکنید؟ آیاباید آنرا بابت نیمکت ویا دیوار متمرکز کنم؟ پاسخ اینست هنگام حلق آویز تصاویر، همیشه آنهارا درارتباط مبلمانی درزیر قرار دارد آویزان کنید. باداشتن مبل غیر متمرکز خود، روی آویز کردن نقاشی خوددر بالای مبل تمرکز کنیدتا یک نقطه کانونی عالی بابت اتاق نشیمن خودایجاد کنید. آیا میتوانید دو تصویر یکسان رادرهمان دیوار آویزان کنید؟ حلق آویز دو تصویر باهم بهمان اندازه درون قاب ، هماهنگی تصاویر رادر یک مکان مناسب آسان میکند. میتوانید آنهارا بصورت جانبی یاخارج ازیک قطعه اصلی مبلمان یالهجه خانه دیگرآویزان کنید. هنگام آویزان کردن دو عکس درکنار یکدیگر ، ابتدا حتماً چنداندازه گیری انجام دهید.

چیدمان قاب عکس واینکه چگونه یک قاب عکس رادر یک جدول ترتیب دهید؟ باایجاد گروه بندی، عکس هارا روی یک میز بزرگ سازمان دهی کنید. یک لامپ ویا لوازم جانبی بزرگ دیگر مانند گلدان ، پشته کتاب یاشمعدان رادر یک انتهای جدول قرار دهید و سه یا پنج عکس قاب داررا درطرف مقابل قرار دهید. عکسهای قاب بلندتر رادر پشت تصاویر کوچکتر قرار دهیدتا عمق ایجاد شود.
چیدمان قاب عکس و چگونه میتوانید تصاویر رادر یک قاب ترتیب دهید؟ یک قاعده استاندارد وجود داردکه استفاده ازگالری هنر دررابطه آویز کردن یک قاب هست ، یعنی اینکه ازکف تامرکز تصویر بایستی 60 اینچ یا 1520 میلی متر باشداین اجازه میدهدتا تصویر درسطح چشم متوسط فرد قرار بگیرد بطوریکه نقطه کانونی تصویر درست درخط چشم باشد.
چیدمان قاب عکس و قابهای تصویر بایددر یک اتاق مطابقت داشته باشند؟ درحالیکه مطمئناً خط پایین ترجیح شخصی دارد ، ازنظر ایجاد ظاهری معاصر و شیک ، جواب اینست، نه، فریمهای تصویرهمه نباید مطابقت داشته باشدبرای داشتن ظاهری عالی و بدون یکنواختی بیش ازحد ، بسراغ قاب هایی برویدکه دراندازه هاو سبکهای مختلفی وجود دارند اماهمان رنگ یامواد هستند.

چیدمان قاب عکس و چگونه یک تصویر رادر خانه نمایش میدهید؟ همین حالا ایدههای نمایش عکس راسرقت کنیدیا آنها رابرای بار دیگرکه بجهت نمایش تصاویر مورد علاقه خودآماده هستید ذخیره کنید. یک دیوار عکس درست کنید. روی قابهای ایستاده سرمایه گذاری کنید. هنر و طراحی داخلی راباهم مخلوط کنید. 6 دهها عکس رادر یک چاپ قرار دهید. ازطبیعت الهام بگیرید. دوباره ازهنر موجود استفاده کنید. ازكتابهای حلق آویز استفاده کنید.

چیدمان قاب عکس و بهترین مکان بابت آویز کردن عکسهای خانوادگی کجاست؟ مکان عالی دیگربرای حلق آویز کردن عکسهای خانوادگی ، دیوار پله هاست. بابالا رفتن یاپایین آمدن ازپله ها میتوانیدهمه آنهارا تحسین کنید. واین همچنین یک روش خوب بابت پوشیدن دیواری میباشدکه معمولاً خالی میماند. راهرو همچنین میتواند مکان زیبایی برای پرترههای قاب باشد.چیدمان قاب عکس و کجاباید تصاویر عروسی رادر خانه آویزان کنید؟ شما میتوانید عکسهای عروسی رادرهر جایی آویزان کنید ، اما چندنکته مورد علاقه ماداریم. Half Wall Grid دربالای یک میز ناهار خوری ویانیمکت بسیار عالیست. یک عکس عروسی بزرگ دراتاق نشیمن شما بسیار زیباست و یادر انتهای یک راهرو آویخته شدست. چه مقدار ازدیوار بایدهنر رابپوشاند؟ قاعده کلی پوشاندن حدود 2/3 تا 3/4 دیوار باهنرست. میتوانید اینکار رابا یک یادو قطعه جسورانه انجام دهید یایک دیوار گالری باچند قطعه کوچکتر درست کنید.

چیدمان قاب عکس و آیاباید تصاویر راروی هردیوار قرار دهید؟ آیاهر دیوار نیازبه یک تصویر داردکه رویش آویزان شده باشد؟ کلید اصلی درطراحی داخلی موفق تعادلاست. واین بدان معناست ووقتی نوبت بحلق آویز تصاویر میرسد ، نیازی نیست هرفضای دیوار رابا تصاویر پر کنید. فضای دیوار خالی رامیتوان بعنوان یک عنصر مهم طراحی بابت تقویت دکوراسیون شما استفاده کرد.

چیدمان قاب عکس و چگونه میتوانید 3 تصویر راروی یک دیوار ترتیب دهید؟ سه عکس رابه صورت افقی درکنار یکدیگر ، یابه تنهایی یا بالای یک تکه مبلمان مانند یک نیمکت ترتیب دهید. اطمینان حاصل کنیدکه فضای بین هرتصویر حتی بابت یک گروه بندی افقی باشد. حدود 5 در 12.7 سانتی متر مکان مناسب شروع است و میتوانید فاصله رامطابق آنچه ترجیح میدهید تنظیم کنید.
چیدمان قاب عکس و چقدر یک تصویر بایدبالای یک نیمکت باشد؟ بطور معمول ، قسمت پایین یک قطعه هنری یاگروه بندی بایدحدود 8 الی10 اینچ بالاتراز پشت مبل آویزان کند. میتوانید اندازه گیری هارا چند اینچ بکشید تافضای بیشتری بجهت قرار دادن بازوی خوددر پشت مبل یا قرار دادن یک دیوار بسیار بلند فراهم شود.